دکتر سید حسن شریفی

اکو قلب جنین چگونه انجام می شود ؟

اکو قلب جنین چگونه انجام می شود ؟

تست اکو قلب جنین مشابه سونوگرافی  بارداری است. اگر از طریق شکم انجام شود به آن اکوکاردیوگرافی شکمی می گویند و اگر از طریق واژن صورت گیرد به آن اکوکاردیوگرافی میان واژنی می گویند.

اکوکاردیوگرافی شکمی بسیار شبیه به سونوگرافی است. تکنسین سونوگرافی ژل ویژه ی روان کننده روی پوستتان قرار میدهد