دکتر سید حسن شریفی

بیمه های طرف قرارداد

سازمان تامیت اجتماعی
سازمان بیمه خدمات درمانی
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح