دکتر سید حسن شریفی

توجهات پرستاري قبل از انژيو

توجهات پرستاري قبل از انژيو

آزمایشات روتین قبل از آنژیو شامل:
PT – PTT CA BUN Cr CBC Dif BG RH HIV- HCV Ab HBS Ag
و در مورد اینترونشن علاوه بر آزمایشات فوق انجام کراس مچ و رزرو خون نیز ضروری می باشد.
همچنين معمولا انجام گرافي قفسه سينه و نوار قلب لازم مي باشد .
رگ گیری از بیمار باید در محیط گرم انجام شود و برای شیر خواران کوچک باید زیر وارمر انجام شودتا بیمار دچار هیپوترمی نشود.
رگ گیری قبل از آنژیو گرافی بهتر است از اندام های فوقانی باشدچون روی پاهای بیمار در حین آنژیوگرافی پوشیده می باشد و اگر رگ گیری از پا صورت گرفته باشد در حین آنژیوگرافی دادن سرم و دارو مشکل تر خواهد بود.
چون کودکان و مخصوصاًشیر خواران در طول ناشتا بودن مستعدد هیپوگلسیمی می باشند لذا در طول مدت ناشتا بودن باید با نظر پزشک معالج سرم بگیرند. این مسئله مخصوصا ًدر بیمارانیکه سیانوز شدید دارند بسیار مهم می باشد چون این گروه از بیماران در زمینه دهیدراتاسیون مستعددتشکیل ترومبوزدر عروق می باشند و در حین آنژیوگرافی ممکن است دچار آمبولی بشوند.،چون بیماران سیانوتیک اغلب دچار پلی ستیمی می باشند حتی در حین آنژیو گرافی و بعد از آن نیز باید به اندازه کافی سرم دریافت کنند تا ضمن رقیق تر شدن خون احتمال حملات كبودي نیزکاهش پیدا بکند.
با توجه به اینکه تعدادی از بیماران مادر زادی قلب شنت راست به چپ دارند و خون از سمت راست قلب (خون وریدی ) بدون عبور از ریه مستقیماً وارد آئورت و بعد مغز می شود لذا باید دقت کافی در حین رگ گیری و دادن سرم بعمل آید تا کوچکترین ذره ای از هوا یا لخته وارد رگ بیمار نشود زیرا این مسئله می تواند بسیار خطرناک باشد.
در بیمارانیکه فشار بالای شریان ریوی شدید دارند باید سعی شود در حد امکان از ایجاد تحریک و درد شدید و طولانی در حین رگ گیری پرهیز شود چون احتمال افزایش هیپرتانسیون ریوی در این بیماران وجود دارد و می تواند خطر ناک باشد (افت ضربان قلب ، هپیوتاسیون و فوت) در چنین بیمارانی باید رگ گیری و هر گونه پروسیجر در محیط گرم و همراه با دادن اکسیژن صورت پذیرد.
به علت اینکه سرم و کلیه داروها بر اساس وزن کودک تجویز می گردد لذا کلیه بیماران باید توزین شده و در پرونده ثبت گردد.
بیمار باید با شرایط مناسب و همراه با پرستار به بخش کت لب منتقل شود و مقدار سرم دریافتی ، وضیعت بیمار و اقدامات انجام شده در بخش به پرستار کت لب اطلاع داده شود.