دکتر سید حسن شریفی

مراقبت های پرستاری بعد از انژيو در بخش

مراقبت های پرستاری بعد از انژيو در بخش

بیمار در بخش بصورت مرتب باید از نظر خونریزی محل آنژیوگرافی کنترل شود خصوصاً در بیمارانی که هپارین دریافت نموده اند و احتمال خونر یزی آنها زیاد می باشد.
با توجه به اینکه کودکان در بخش کت لب داروهای بیهوشی دریافت می کنند ممکن است در بخش بعد از بر طرف شدن اثرات داروها دچار بی قراری شوندضروری است مراقبت کافی بعمل آمده وتخت بیمارنیز دارای حفاظ مناسب باشد.
در تعدادی از بیماران بدلیل دریافت ماده حاجب ، سرم زیاد واثرات داروهای بیهوشی مثانه
پر شده و بمبه مي گردد که می تواند باعث بی قراری شدید در کودک شود . که در اینصورت بایستی بدون وارد آوردن فشار زیاد ، از طریق ماساژ نرم بیمار را تحریک به ادرار کردن نمود.
پائی که پروسیجر روی آن انجام شده بطور مرتب از نظر نبض ،تغییر رنگ و دما کنترل شده و با اندام مقابل مقایسه گردد
در مواردیکه بدلیل نبض ضعیف لمس کردن آن با دست مشکل باشد می توان از
پالس اکسیمتری استفاده کرد
در موارد ضعیف بودن نبض یا اختلال پرفیوژن اندام با نظر پزشک معالج هپارین شروع
می گردد و بهتراست بجای تزریق متناوب هپارین بصورت مداوم از طریق پمپ داده شود.
مقدار سرم تجویز شده در پرونده بیمار در زمان مشخص شده داده شود این مسئله هم برای جلوگیری از هیپو گلسیمی شیر خواران و هم برای کاهش اثرات نفروتوکسیک کنتراست مهم می باشد.
در بیماران سیانوتیک دادن سرم کافی بسیار حیاتی می باشد چون علاوه بر اثرات فوق هیدراته کردن بیمار باعث کاهش خطر تشکیل ترومبوزدر این بیماران می گردد.
چون هیپوترمی اثرات و عوارض ناگوار دارد (اسیدوز ،هیپوگلسیمی و…..) لذا در تمام مراحل بستری بیمار بایدگرم نگهداشته شود.
بدلیل اثرات داروهای بیهوشی و واکنش متفاوت بیماران مختلف نسبت به این داروها ممکن است زمان مورد انتظار برای هوشیار شدن برای تمامی بیماران یکسان نباشد ،لذا تا زمانیکه بیمار هوشیاری کامل پیدا نکرده باید از دادن مواد اشاميدني و خوراكي خود داری شود . بعد از هوشیاری کامل در پوزیشنی که سرو سینه بیمار حدود٤٥ درجه از افق بالاتر می باشد ابتدا با مقداری کم مایعات شروع شود تا خطر آسپیر اسیون به حداقل برسد.