دکتر سید حسن شریفی

هدف از انجام آنژيوگرافي در كودكان

هدف از انجام آنژيوگرافي در كودكان

بطور كلي آنژيوگرافي به دو منظور صورت مي گيرد :

الف اهداف تشخيصي

ب- اهداف درماني

آنژیو گرافی تشخیصی

که اغلب قبل از جراحی قلب صورت می گیرد اهداف مختلفی دنبال می شود :
۱- مشخص کردن دقیق بیماری مادرزادی قلب از نظر محل ،ا ندازه ، تعداد و شدت آن
۲- اندازه گیری saturation در قسمت های مختلف قلب و عروق و تعیین میزان شنت ها
۳- اندازگیری فشار خون ریوی و فشار قسمت های مختلف جهت ارزیابی شدت بیماری

 آنژیو گرافی در مانی

نژیوگرافی درمانی شامل موارد زیر می باشد:
١- والووپلاستی
٢- آنژیوپلاستی
٣- قرار دادن پروتزهای مخصوصی در داخل قلب یا عروق
در والووپلاستی دریچه هایی که دچار تنگی می باشد از طریق زدن بالون باز می شوند.